BĮIP

Ši Privatumo politika paskutinį kartą buvo atnaujinta ir įsigalioja nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) nuostatų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų bei kituose teisės aktuose numatytų taikytinų reikalavimų.

Jūsų duomenų valdytojas yra „Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija“, kurios teisinė forma – biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 188602370, registruotos buveinės adresas –  A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius, Lietuvos Respublika. Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Savo veikloje tvarkome asmens duomenis vadovaudamiesi teisės aktuose nustatytais reikalavimais, aiškiais ir duomenų subjektams atskleistais tikslais bei tvarka.

Jums apsilankius Įstaigos Interneto svetainėje, buveinės adresu, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu, galime rinkti šią informaciją:

 • kad galėtume nustatyti Jūsų tapatybę ir su Jumis susisiekti, mes renkame Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą, įmonės pavadinimas, įmonės kodą, įmonės adresą;
 • informacinės duomenų bazės administravimo tikslu – vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas. 
 • renginių organizavimo tikslu – vardas, pavardė, telefono numeris, atstovaujama įmonė, el. pašto adresas. 
 • Interneto svetainių tobulinimo rinkodaros kampanijų aktualizavimo tikslais (slapukų naudojimas) – Interneto svetainių lankytojų IP adresai, lankymosi duomenys. 
 • bet kokie kiti Jūsų asmens duomenys, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, su mumis bendraudami – parašydami elektroniniu paštu, rašydami ar skambindami telefonu ar atvykę į buveinės vietą. 

Jūsų asmens duomenis saugome BĮIP informacinėse sistemose ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai bei tiek, kiek duomenis yra būtina saugoti dokumentų archyvavimo tikslais laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų ir terminų.

Jūs turite šias teises:

 • teisę susipažinti su Jūsų asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 • teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;
 • teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui;
 • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos – www.ada.lt);

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes įsipareigojame:

 • Jūsų asmens duomenis tvarkyti tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • netvarkyti Jūsų asmens duomenų kitais tikslais, nei nurodyta šioje Politikoje, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus;
 • tvarkyti Jūsų asmens duomenis teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas, saugumas;
 • užtikrinti, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai asmens duomenys;
 • tvarkyti Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • būti atsakingais už tai, kad būtų laikomasi šioje Politikoje įtvirtintų principų, ir gebėti įrodyti, kad jų laikomasi;
 • vykdyti kitas teisės aktuose numatytas pareigas.

Bet kokiu su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiu klausimu prašytume kreiptis į BĮIP duomenų apsaugos pareigūną telefonu 8 706 63661,  elektroniniu paštu info@am.lt, arba paštu adresu A. Jakšto g. 4, LT – 01105 Vilnius.